Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk

Vordenseweg 10

7241 RL Lochem

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

‘koper’: iedere (rechts)persoon die bij Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk een bestelling plaatst of voor wie Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk werkzaamheden verricht.
‘aflevering’: het feitelijk ter beschikking stellen van de te leveren zaken aan de koper.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk als verkoper, leverancier van zaken of dienstverlener optreedt.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming overeenkomst

Tussen Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk en de koper komt een overeenkomst tot stand, zodra Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk  de opdracht van de koper schriftelijk heeft aanvaard, dan wel een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.

De koper is niet gerechtigd een via elektronische weg gesloten overeenkomst met Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk te ontbinden, indien deze de ontvangst van de aanvaarding door koper niet elektronisch heeft bevestigd. Een via elektronische weg door koper gedaan aanbod naar aanleiding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod van Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk geldt niet als verworpen, indien Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk de ontvangst van dit aanbod niet elektronisch heeft bevestigd.

Artikel 4 Aflevering

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering op het adres van koper. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden afgeleverd. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten en vervoerskosten, verschuldigd zijn.

Artikel 5 Levertijd

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6 Deelleveringen

Het is Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk toegestaan verkochte zaken in gedeelten af te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden afgeleverd, is Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7 Wijzigingen in de te leveren zaken

Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

 1. De door Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk geleverde zaken blijven het eigendom van Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

– de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;

– eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van deze overeenkomst(en).

 1. De goederenrechtelijke gevolgen van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van het land van bestemming van de betreffende zaak, indien het eigendomsvoorbehoud op grond van het recht van het bestemmingsland niet zijn werking verliest totdat de volledige prijs is betaald, tenzij Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk anders bepaalt.
 1. Door Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 1. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de koper bevinden, behoudt Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk uit welke hoofde dan ook tegen de koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk geleverde zaken welke door de koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.
 1. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
 1. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
 1. De koper verplicht zich op eerste verzoek van Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk
  – de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
  – alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
  – de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk geleverde zaken te verpanden aan Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
  – de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk;
  – op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 9 Gebreken (verkoopvoorwaarden)

 1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  – of de juiste zaken zijn geleverd;
  – of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overstemmen met het overeengekomene;
  – of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden;
 1. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 24 uur na aflevering aan Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk te melden.
 1. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 12 uur na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na aflevering te melden aan Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk.
  Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de te leveren zaken bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk worden geretourneerd.

Artikel 10 Prijsverhoging

 1. Indien Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 5 % bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum,
  – of door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk
  – of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar:

[IBAN: NL97TRIO0390435805 ] t.n.v. Mts. J.C.Braakman & H.J.Braakman-Sterk.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.

 1. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van koper wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
  Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 12 Incassokosten

 1. Indien de koper niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. In ieder geval is de koper ingeval van tekortkoming verschuldigd:- over de eerste Euro 2.950,- 15%
  – over het meerdere tot Euro 5.900,- 10%
  – over het meerdere tot Euro 14.748,- 8%
  – over het meerdere tot Euro 58.990,- 5%
  – over het meerdere 3%

Indien Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 1. De koper is jegens Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk de door Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de koper aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk is beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende levering tenzij de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk

Artikel 14 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk zijn toe te rekenen.
  Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
 1. Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk haar verbintenis had moeten nakomen.
 1. Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door  Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk niet mogelijk is langer duurt dan 7 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 1. Indien Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15 Geschillenbeslechting

De rechter te Zutphen is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk en de koper kennis te nemen. Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper.

Artikel 16 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk en de koper is Nederlands recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag / Convention of the International Sale of Goods 1980 (CISG) van toepassing.

Artikel 17 Wijziging van de voorwaarden

Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Boerderij-Kelholt / mts. J.C.Braakman H.J.Braakman-Sterk zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de koper in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.